ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಲೈನಿಂಗ್

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ವಾಕಲ್ಚರ್ ಲೈನಿಂಗ್

ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ: ಎಚ್‌ಡಿಪಿಇ ಜಿಯೋಮೆಂಬ್ರೇನ್, 1.5 ಮಿಮೀ

ಎಚ್‌ಡಿಪಿಇ ಜಿಯೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ, ಕೃಷಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.